Jdi na obsah Jdi na menu

Čištění komínů

Prevence

Informace k povinnému čištění komínů

Návrat k vytápění tuhými palivy = povinnost pravidelného čištění komínů

 Se vzrůstající cenou elektřiny a plynu se vracíme k topení tuhými palivy. Nejčastěji je to uhlí a dřevo. Naše starost o teplo v domě však neznamená jenom starost o palivo.
Je to také péče o kamna, kotle ústředního vytápění a v neposlední řadě i o komín. Dobře postavený a správně a pravidelně udržovaný komín významně ovlivňuje účinnost zdroje tepla, tedy kamen, a tím i celkovou spotřebu paliva.

Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu se provádí za rok nejméně:

a)   jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná
1. do výkonu 50 kW šestkrát
2. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát

b)   jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná
1. do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát
2. do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát
3. s výkonem nad 50 kW čtyřikrát

c)   jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích
a chatách, pokud nejsou užívány celoročně,
nejméně jednou

(2)   Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů od
spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém jejich čistění, saze z ostatních komínů
nejméně jedenkrát za rok.
(3)   Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost
ve spotřebě paliv, je povinen majitel/správce objektu po dohodě s příslušným obecním úřadem
zajistit častější čistění komínů.
(4)   Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zajišťující kominické práce je povinna oznámit
správci objektu nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky,
v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1).
(5)   Na základě požadavku příslušného obecního úřadu dohodne s ním právnická osoba nebo
podnikající fyzická osoba, která zajišťuje provádění kominických prací, dny v měsíci, kdy bude
provádět čistění komínů v obci, popřípadě v jednotlivých jejich částech.
Obecní úřad o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým.

  Po připojení spotřebiče na spalinovou cestu, po výměně spotřebiče, po změně paliva a před uvedením spotřebiče do provozu provede kominík (revizní technik komínů) kontrolu.
Každý správce je povinen prokázat, že výše uvedené povinnosti plní. Dokladem může být faktura o úhradě za provedenou práci kvalifikované osobě.
   Komplexní péči o váš komín nabízejí specializované firmy – právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Dodržením povinných lhůt pro čištění komínů udržujete svůj dům bezpečným