Jdi na obsah Jdi na menu

Hasicí přístroje

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

Třídy  požáru

Třída požáru A - požáry pevných hořlavých látek. Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída požáru B - požáry hořlavých kapalin. Jedná se zejména o benzín, naftu, oleje, barvy, alkohol apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.

Třída požáru C - požáry plynných látek hořících plamenem. Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové.

Třída požáru D - požáry lehkých alkalických kovů např. hořčíku a jeho slitiny s hliníkem. Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Hasicí schopnost

• Pod hasicí schopností se myslí schopnost hasicího přístroje uhasit specifikovaný zkušební objekt nejvýše přípustným množstvím hasiva daným v ČSN EN 3 část 4 “Přenosné hasicí přístroje: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost”. Hasicí schopnost se od 1. 1. 1997 vyznačuje na typovém štítku hasicího přístroje velikostí největšího zkušebního objektu, který předmětný hasicí přístroj uhasil.

 

Doporoučené použití jednotlivých typů hasících přístrojů 

 látky / hasicí přístroj

vodní

pěnové

sněhové

práškové

plynové

benzín, nafta, olej

nevhodné

výborně

dobře

výborně

obtížně

elektrický rozvaděč

nesmí

nesmí

výborně

výborně

dobře

knihy, archivy

dobře

dobře

omezeně

dobře

nevhodné

hobliny, piliny

výborně

výborně

nevhodné

dobře

nevhodné

počítače, video, televizor

nesmí

nesmí

dobře

výborně

dobře