Jdi na obsah Jdi na menu

Preventivní protipožární ochrana

Preventivní protipožární ochrana
Kdyby snad někdy ve vašem bytě začalo hořet, pak jednejte rychle a rozhodně a nepropadněte panice. Oheň nesmí mít čas rozšířit se a způsobit větší škodu. Jen s chladnou hlavou lze věcně posoudit situaci a umět si rychle a správně poradit. Ale k požáru vůbec nemusí dojít, když se sami budete aktivně starat o protipožární ochranu. Budete-li vědět, jaká opatření jsou účelná, jak je třeba se chovat a které prostředky jsou nutné, můžete při požáru nejen omezit škody, ale dokonce i zachránit život. Poradíme vám, jak ochráníte sebe, svoji rodinu i svůj majetek.


Protipožární ochrana začíná protipožární prevencí. Mnohé požáry jsou způsobeny nedbalostí. Otevřený oheň, jako například svíčky, krb nebo petrolejové lampy, by neměl hořet bez dozoru. Nestavte svíčky do blízkosti záclon, protože by se mohly vznítit. Také vánoční stromeček může být nebezpečný, když nikdo nedává pozor na hořící svíčky.


Opatrně s cigaretami


Důležité pro kuřáky: Dřív než se dostanou nedopalky cigaret do odpadkového koše, musí být vyhaslé a studené. Buďte velmi opatrní. Z malé nepozornosti vznikne snadno požár.


Elektrická zařízení


Velkou pozornost věnujte elektrickým zařízením ve vašem bytě. Technické poruchy nebo neodborně provedené opravy způsobily již mnoho požárů. Zvykněte si pravidelně přezkušovat vypínače a spotřebiče. Když cestujete pryč, vytáhněte zástrčky elektrických spotřebičů. Například když jedete na dovolenou nebo při jiné dlouhodobější nepřitomnosti odpojte televizor od přívodu elektrického proudu. Myslete na to, že závěsy a záclony nesmí omezovat větrání za televizorem


Kuchyň a sporák


Sporák ukrývá mnohá nebezpečí: Nenechávejte bez dozoru hrnce a pánve na horké plotně. Tuk a olej se sám vznítí, když se příliš rozpálí. Proto mějte při pečení a fritování přichystanou pokličku, abyste mohli ihned udusit plameny. Velice užitečným pomocníkem při zdolávání takového vzplanutí nebo i menšího ohně, z něhož by mohl vzniknout požár, je velice praktická hasicí rouška.


Chemikálie

Opatrně zacházejte s benzinem, barvami, laky a rozpouštědly. Všechny tyto látky mají snadno vznětlivé páry a jsou tudíž nebezpečné. Proto je tak důležité zajistit dostatečné větrání, když s nimi pracujete v uzavřených prostorech. Samozřejmostí by měl být i zákaz kouření a používání otevřeného ohně.

Textil


Plátno a bavlna hoří snadněji než vlna nebo přírodní hedvábí, froté a flanel se vznítí rychleji než hladké látky. Opatrně u syntetických látek: Taví se působením žáru a přiškvaří se na kůži.


Hračky


I když dnes hračky nesmějí být vyráběny ze snadno hořlavých materiálů, přesto se mohou v dětském pokoji vznítit panenky, medvídci, stany na hraní, prolézačky a podobné věci, když jsou po delší dobu vystaveny velkému žáru, například od kamen.


Silvestrovské hrátky

Každý rok hasiči opakovaně varují před neopatrnou manipulací s tzv. zábavnou pyrotechnikou - různými petardami, bouchacími kuličkami, světlicemi, rachejtlemi, prskavkami atd. Ohnivé jiskry těchto silvestrovských třaskavin, které jsou mnohdy považovány za"hračky", způsobují mnoho požárů a úrazů. Nenechávejte své děti s tak nebezpečnými "hračkami" samotné. Takové tlumené osvětlení je sice romantické - ale také nebezpečné. Šátek se můţe vznítit od rozpálené lampy. Nebo se žárem doutnajícího nedopalku cigarety vznítí cíp šátku. Pak se oheň rozšíří na okolní předměty a je zle.


Děti a oheň


V žádném případě nenahánějte dětem strach před ohněm. Vštěpujte jim však, že s ohněm a plamenem se musí zacházet opatrně a že zápalky a zapalovače nejsou na hraní. Jsou-li děti již dost velké, aby mohly být ponechány samotné, měly by být informovány, co je nutno dělat v případě ohrožení ohněm. Přinejmenším zavolat co nejrychleji dospělé osoby, které si spíš budou vědět rady. Procvičte s nimi několik možných situací a jejich řešení.

 

V případě nebezpečí požáru jednejte rozhodně

Již víte hodně o tom, co můžete dělat, abyste snížili nebezpečí požáru ve vašem bytě na minimum. Jestliže přes všechna preventivní opatření požár přece jen propukl, jednejte rychle a rozhodně.
Zavolejte hasiče a lékaře záchranné služby
Zanechte snahy a naděje, že můžete plameny uhasit sami, a zavolejte hasiče. Zachovejte si jasnou hlavu. Udejte přesně svoji adresu, vyličte rozsah požáru a sdělte, zda byl někdo zraněn a jak těžce. Při požáru vzniká kysličník uhelnatý, který může vést za určitých okolností k otravě kouřem. Upadne-li nějaká osoba do bezvědomí, okamžitě ji dopravte na čerstvý vzduch, dejte jí umělé dýchání a vyčkejte příjezdu lékařské pomoci. Čísla nouzového volání by měla být v blízkosti vašeho telefonu.
Co máte dělat v případě požáru
Při požáru nejdříve chraňte lidské životy, a proto všechny přítomné osoby zaveďte do bezpečí. Pak zavřete okna a dveře, aby se zamezilo přístupu kyslíku ohni a zabránilo jeho dalšímu rozšiřování. Jestliže se vznítil váš oděv, válejte se důkladně po zemi, aby se plameny udusily. Hoří-li oděv někoho jiného, pokuste se udusit plameny pokrývkou nebo uhasit vodou. Menší požáry, například hořící tuk, lze udusit pomocí ohnivzdorné skelné tkaniny - hasicí roušky. Rychle použitá hasicí rouška může uhasit i větvičku vánočního stromečku zapálenou svíčkou nebo prskavkou, a tím zachránit nejen celý stromeček, ale třeba i byt. Pokud hasicí roušku doma ještě nemáte, raději si ji včas kupte.
Unikněte plamenům
Kdybyste někdy byli sami zavřeni v hořící místnosti, pokuste se nepropadnout panice. Lehněte si na podlahu, neboť tam se nejdéle drží kyslík. Chraňte se pokrývkou proti žáru. Mokrý kapesník (nouzově jej namočte například i vodou z květinové vázy nebo čajem!) před obličejem může velmi pomoci jako ochrana proti kouři.
Použití hasicího přístroje
Malý požár se pokuste uhasit vodou. Účelnější a jistější je ovšem použít hasicí přístroj. V obytné oblasti se doporučují dva druhy: hasicí přístroj vodní nebo ABC- práškový. Pevné hmoty jako třeba dřevo, papír a umělá hmota se mohou hasit vodním hasicím přístrojem. Práškový hasicí přístroj je naproti tomu univerzálně použitelný na pevné hmoty (A), hořlavé kapaliny (B) a hořlavé plyny (C). Halonové hasicí přístroje se používají pouze v průmyslové oblasti.
Kontrola funkce
Sami nikdy nezkoušejte, zda váš hasicí přístroj skutečně funguje. Je-li jeho mechanizmus jednou spuštěn, vyprázdní se celý hasicí přístroj. Přezkoušen by však měl být, a to nejméně každé dva roky odbornou firmou. Pěnový hasicí přístroj se nesmí používat na hořící elektrické zařízení. Voda v pěně totiž může způsobit krátké spojení a hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.