Jdi na obsah Jdi na menu

Vypalování suché trávy

Vypalování suché trávy a porostu je zakázané.

S nástupem jarního období přichází čas, kdy se mnozí lidé vrhají na jarní úklid zahrádek po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale vyvstává otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by si měli v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně

Je třeba si ovšem uvědomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním.

Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, a to je ze zákona zakázáno. Porušení tohoto zákazu může být příčinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení zdraví nebo životů občanů. Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 25 000 Kč .

Spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě. Další věcí, kterou je třeba zmínit je, že každé spalování hořlavých látek na volném prostranství a v lesích je třeba předem oznámit na územně příslušné operační a informační středisko HZS

Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru.

Při spalování hořlavých látek, zejména spalování klestu v lesích a pálení odpadu je třeba dodržovat zejména tato pravidla:

  • každé pálení klestu je třeba ohlásit na místně příslušné operační středisko HZS  V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která odpovídá za požární bezpečnost při této činnosti a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon),
  • dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
  • při náhlém zhoršení počasí - silném větru - je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,
  • místo pro pálení izolovat pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,
  • místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,
  • opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně, případně zalitím vodou,
  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
  • spalování se může provádět pouze v bezpečné vzdálenosti od objektů,
  • velikost hromad klestu, případně zbytků po těžbě nebo úklidu je nutno volit tak, aby shořely během pracovní směny nebo v době, kdy je na místě přítomen dozor.

 

 

Náhledy fotografií ze složky Vypalování suché trávy